LAWART Warszawa

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachęcamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI sklepu LAWART

Składając zamówienie w sklepie LAWART powierzasz nam swoje dane osobowe i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie m.in. w celu realizacji i obsługi Twojego zamówienia.

Administratorem Twoich danych jest LAWART. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania prosimy o kontakt z nami. 

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Regulamin Sklepu LAWART (od 1 kwietnia 2020)

Regulamin sklepu Internetowego LAWART

Obowiązujący od dnia 1.04.2020

  

Sklep internetowy LAWART działający pod adresem Internetowym lawart.pl prowadzony jest przez firmę Lawart Joanna Lawenda-Cichocka z siedzibą w Warszawie przy ul. Janiszowskiej 17a lok. 1, 02 – 264 Warszawa REGON nr 147363504, NIP nr 5361553705, e-mail: sklep@lawart.pl

 

Sklep Internetowy www.lawart.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

        I. Definicje zawarte w Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami i dodatkami do niego, które się wyraźnie do niego odwołują, dostępny pod adresem www.lawart.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.lawart.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu jak również w sprzedaży bezpośredniej;
 3. Administrator Sklepu – podmiot zarządzający i prowadzący sklep internetowy wskazany powyżej.
 4. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 8. Klient - osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zdefiniowana w art. 33 k.c.  dokonująca zakupów w Sklepie albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konsument - osoba fizyczna zdefiniowana w art. 231 kodeksu cywilnego.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 11. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 12. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Kodeks cywilny ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Sprzedawca – JANINA LAWENDA-CICHOCKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LAWART Joanna Lawenda-Cichocka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa, NIP 5361553705, REGON 147363504, adres poczty elektronicznej: sklep@lawart.pl, numer telefonu: 696434602.
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Ustawa o prawach konsumentach, Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 19. Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

       

         II. Usługi elektroniczne w sklepie Internetowym

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawart.pl lub też pisemnie na adres: ul. Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa
 3. Formularz zamówienia korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Newsletter korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: - pisemnie na adres: ul. Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa; - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawart.pl
 10. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

       

        III. Przyjmowanie Zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.lawart.pl.
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Złożone zamówienie zostanie natychmiast anulowane, jeśli sklep będzie miał uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych danych, a na ich podstawie nie będzie możliwe zweryfikowanie zamówienia.
 4. W sklepie istnieje także możliwość zamówienia towarów i usług mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy.
 5. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.lawart.pl kierowane przez Administratora Sklepu do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej fakt otrzymania zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu i braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty wysłania zamówienia przez Klienta i – jeśli Klient uiścił już cenę – zwróci wpłacone pieniądze najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Klienta;
 8. Do każdego sprzedawanego towaru lub usługi dodawana jest faktura bądź paragon będące podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 

      IV. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT ustalony wg obowiązujących przepisów,

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Koszt dostawy jest opisany w pkt VI Regulaminu.

 

        V. Promocje

 1. Promocje w Sklepie obowiązują na dany towar w okresie wskazanym każdorazowo przy promocyjnym towarze i na warunkach wskazanych każdorazowo przy wybranym asortymencie (głównie poprzez atrakcyjne rabaty cenowe);
 2. Jeśli inaczej nie postanowiono, promocje nie podlegają łączeniu;
 3. Sklep zastrzega sobie prawo skrócenia, przedłużenia okresów obowiązywania promocji na dany towar, o czym będzie każdorazowo informował poprzez umieszczenie komunikatu na stronie przed wejściem w życie zmiany; przy czym jeśli zmiana zostanie dokonana przed wysłaniem przez Klienta Zamówienia, Klient będzie kupował towar na nowych warunkach promocyjnych lub bez promocji (jeśli promocja zostanie zlikwidowana).
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania promocji należy przesyłać na adres wskazany w dziale KONTAKT

 

        VI.  Formy płatności. Realizacja zamówień

 1. Gotówka – jeżeli Klient odbiera zamówione produkty w siedzibie Administratora Sklepu lub miejscu ustalonym indywidualnie, może za nie zapłacić gotówką.
 2. Przedpłata:

a) Płatność Kartą Kredytową lub Kartą Płatniczą – rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem Dotpay.pl Wybranie tej formy płatności może powiększać koszt dostawy. Szczegóły zawsze widoczne są podczas składania zamówienia.

b) Przelew – za zamówione towary Klient może także zapłacić tradycyjnym przelewem, wpłacając pieniądze bezpośrednio na rachunek Sklepu podany w dziale KONTAKT bądź e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl E-przelew może powiększać koszt dostawy. Szczegóły zawsze widoczne są podczas składania zamówienia.

 1. Za pobraniem - Wybierając sposób płatności za pobraniem, za zamówione towary Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Jeśli zdecyduje się na wybór przesyłki kurierskiej, zapłaci za nią bezpośrednio kurierowi. Jeśli przesyłka będzie realizowana przez InPost Paczkomaty, za przesyłkę klient zapłaci kartą płatniczą przy odbiorze przesyłki z paczkomatu. Przesyłki "za pobraniem" będą realizowane wyłącznie po potwierdzeniu chęci zakupu. Stosowny mail jest wysyłany każdorazowo po złożeniu zamówienia.
 2. W razie wybrania opcji przedpłaty Klient jest zobowiązany uiścić kwotę za złożone Zamówienie zgodnie z treścią otrzymanej wiadomości mailowej. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu towar zostanie nadany pod adres wskazany przez Klienta. Brak wpłaty w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia zamówienia będzie skutkował jego anulowaniem. 
 3. W razie wybrania opcji „za pobraniem” Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem. Negatywna weryfikacja, tj. brak odpowiedzi na kontakt lub informacja, iż taka osoba/konto mailowe nie istnieje będzie uprawniać Sklep do natychmiastowego anulowania Zamówienia. Towar zostanie nadany po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz w razie braku negatywnej weryfikacji takiego zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w opcji „za pobraniem” od Klienta, który już co najmniej raz złożył zamówienie i nastąpiła jego negatywna weryfikacja lub towar nadany na wskazany przez niego adres nie został odebrany. W takiej sytuacji dla wskazanego Klienta wybrana będzie jedynie opcja przedpłaty.
 5. W razie wybrania opcji gotówka, towar zostanie przygotowany do odbioru w Sklepie po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu daty odbioru zamówionego towaru. Przed przybyciem do Sklepu prosimy jeszcze o telefoniczne potwierdzenie, czy towar znajduje się na stanie, czy też Sklep jeszcze czeka na dostawę z magazynu.
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dniu kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

        VII. Wysyłka, termin dostawy

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na stronie Sklepu znajdują się odnośniki do stron internetowych wybranego Dostawcy umożliwiających śledzenie losu przesyłki.  
 3. Informację o wysyłce i statusie zamówienia Klient uzyska także kontaktując się ze Sklepem poprzez dział KONTAKT.
 4. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt wysyłki/dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowo) jest podany na stronie internetowej Sklepu oraz podczas składania Zamówienia.
 5. Przybliżony termin dostawy Produktu do Klienta jest określony podczas składania Zamówienia i definiowany jest przez firmę kurierską/transportową/dostawczą.
 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (płatność gotówką przy odbiorze osobistym) lub od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą kredytową).
 7. Zamówienia za pobraniem muszą być bezwzględnie potwierdzane. Po złożeniu zamówienia każdorazowo klient otrzymuje informację zwrotną na podany w zamówieniu mail. Brak potwierdzenia zamówienia za pobraniem spowoduje jego wstrzymanie do momentu jego potwierdzenia.

       

        VIII. Szczegółowe warunki sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zapoznania się z warunkami sprzedaży oraz korzystania przez kupującego z zakupionego towaru.
 2. Oferowany towar może być wykorzystywany przez Kupującego jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w celu i w sposób zgodny z prawem. Za wykorzystanie sprzedanego towaru w innym celu Sklep  nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Poprawki zamówień ("domówienia") są traktowane jako złożenie kolejnego zamówienia.
 4. Wszystkie towary są wysyłane z Warszawy.
 5. Przesyłki są wysyłane firmami kurierskimi o których mowa w pkt VI – Wysyłka.
 6. Zazwyczaj przesyłki są realizowane przez Sklep (tzn. nadane kurierowi) w ciągu 24 godzin od dnia złożenia zamówienia i opłacenia go. Czas ten nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, chyba że produkt jest wykonywany na specjalne zamówienie. Wówczas czas realizacji przesyłki i wykonania produktu jest uzgadniana indywidualnie. Czas potrzebny na realizację zamówienia jest podany przy każdym produkcie.
 7. Całkowity czas realizacji zamówienia jest uzależniony od przewoźnika (poczta, kurier). Deklarowany czas potrzebny na dostarczenie przez przesyłki przez firmę transportową od momentu jej otrzymania podany jest w zakładce "Koszty przesyłki".
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki, lub odmowy przyjęcia przez Klienta w dniu terminowej dostawy z przyczyn za które Klient ponosi odpowiedzialność Sklep może obciążyć Klienta kosztami wynikłymi z tego działania (koszt transportu rzeczy w dwie strony). Klient zatem przyjmuje do wiadomości, iż może być zobowiązany w takiej sytuacji do naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Oprócz tego odpowiednie zastosowanie znajduje art. 551 kodeksu cywilnego.
 9. Prosimy sprawdzić zawartość w obecności kuriera i wskazać (spisać) wszelkie zauważone usterki. Kurier przekaże treść takiego protokołu do Sklepu, co jest niezbędne celem złożenia przez Sklep reklamacji w firmie kurierskiej i niezwłocznego podjęcia stosownych działań naprawczych.

 

        IX. Rękojmia/ sprzedaż konsumencka oraz prawo odstąpienia od Umowy;

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 nr 827) konsumentowi przysługuje termin 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww Ustawy. Termin ten liczy się od momentu, gdy Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia Konsument może skorzystać z formularza dostępnego na stronie sklepu.
 3. W takiej sytuacji Sklep zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W razie skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy konsument winien odesłać lub przekazać towar do sklepu: Lawart Joanna Lawenda-Cichocka, ul.Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie z art. 33, 34 ust. 2 oraz art. 35 ww ustawy Konsument ponosi następujące koszty w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. (art. 33);
  2. Koszt bezpośredniego zwrotu rzeczy do Sklepu (art. 34 ust. 2);
  3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. (art. 35)
 7. Jeżeli rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. Konsument chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu www.lawart.pl. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep odeśle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres.
 9. Powyżej opisane uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary na zamówienie) oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu a także innych sytuacji opisanych w art. 38 wyżej powołanej ustawy.
 10. Koszty skorzystania z uprawnień wynikających z ww. ustawy ponosi Sklep pod warunkiem wykazania poniesienia danego kosztu zgodnie z art. 6 k.c. (najlepiej poprzez udokumentowanie). W takich sytuacjach bardzo prosimy aby wskazywali Państwo jako nabywcę, dane Sklepu, Lawart Joanna Lawenda–Cichocka ul. Janiszowska 17a lok. 1, 02 – 264 Warszawa, nr NIP 5361553705
 11. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży jak i w umowie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 12. W razie niezasadnej lub niewłaściwie opisanej reklamacji złożonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi bądź na podstawie udzielonej przez Sklep Gwarancji Klient niebędący konsumentem może zostać obciążony kosztami czynności podjętych przez Sklep takich jak: ekspertyza techniczna, materiał, testy, które nie powinny przekroczyć kwoty 80,00 zł brutto za jeden reklamowany towar.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

        X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  3. oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 10. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęcamy również do kontaktu bezpośrednio z nami.

 

        XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

     

       XII. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Lawart Joanna Lawenda–Cichocka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy tj. wysyłki oraz wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu mają w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

 

      XIII. Własność intelektualna

 1. Administrator Sklepu jest właścicielem praw intelektualnych do nazw i znaków towarowych Sklepu.
 2. Nazwa Sklepu, jego koncepcja oraz baza danych są własnością Administratora Sklepu i podlegają ochronie prawnej.
 3. Oznaczenia marek niebędących własnością Administratora Sklepu są wykorzystywane na stronie Sklepu jedynie dla celów informacyjnych.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i użyczania treści niniejszego regulaminu. Stanowi on własność Sklepu LAWART.

 

        XIV. Postanowienia Końcowe

 1. Informacje prezentowane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert. Informacja o towarach zamieszczona na stronie www Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Administrator Sklepu zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu korzystania ze Sklepu oraz interpretacji tego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe dla siedziby Administratora Sklepu. Postanowienie to nie dotyczy umów zawieranych z udziałem Konsumentów, gdzie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ogólne.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem www.lawart.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania tj. 1 kwietnia 2020
 8. Niniejszy Regulamin lub poszczególne postanowienia przestaną obowiązywać w momencie wejścia w życie nowego Regulaminu lub poszczególnej zmiany. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl