Lawart

Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA

LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA / NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 nr 827) konsumentowi przysługuje termin 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww Ustawy. Termin ten liczy się od momentu, gdy Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia Konsument może skorzystać z formularza dostępnego na stronie sklepu. 
 3. W takiej sytuacji Sklep zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W razie skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy konsument winien odesłać lub przekazać towar do sklepu: Lawart Joanna Lawenda-Cichocka, ul.Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie z art. 33, 34 ust. 2 oraz art. 35 ww ustawy Konsument ponosi następujące koszty w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. (art. 33);
  2. Koszt bezpośredniego zwrotu rzeczy do Sklepu (art. 34 ust. 2);
  3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. (art. 35)
 7. Jeżeli rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. Konsument chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu www.lawart.pl. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep odeśle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres.
 9. Powyżej opisane uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary na zamówienie) oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu a także innych sytuacji opisanych w art. 38 wyżej powołanej ustawy.
 10. Koszty skorzystania z uprawnień wynikających z ww. ustawy ponosi Sklep pod warunkiem wykazania poniesienia danego kosztu zgodnie z art. 6 k.c. (najlepiej poprzez udokumentowanie). W takich sytuacjach bardzo prosimy aby wskazywali Państwo jako nabywcę, dane Sklepu, Lawart Joanna Lawenda–Cichocka ul. Janiszowska 17a lok. 1, 02 – 264 Warszawa, nr NIP 5361553705
 11. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży jak i w umowie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 12. W razie niezasadnej lub niewłaściwie opisanej reklamacji złożonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi bądź na podstawie udzielonej przez Sklep Gwarancji Klient niebędący konsumentem może zostać obciążony kosztami czynności podjętych przez Sklep takich jak: ekspertyza techniczna, materiał, testy, które nie powinny przekroczyć kwoty 80,00 zł brutto za jeden reklamowany towar.
 13. Zwrot towaru możliwy jest po wcześniejszym powiadomieniu sklepu o odstąpieniu od umowy.
 14. Produkt powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Skorzystanie z produktu nie może wykraczać poza granice zwykłego zarządu. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 15. Do zwracanego produktu, jeśli to możliwe, prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokument zakupu (paragon, fakturę VAT). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest TUTAJ
 16. Zwracany produkt należy wysłać na adres firmy: Lawart Joanna Lawenda-Cichocka, ul. Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa. 
 17. Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem". 
 18. Zwrotu płatności za produkt oraz najniższy dostępny w sklepie koszt wysyłki produktu, dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument wyraźnie zgodzi się na inny. W tym celu prosimy o informację oraz w razie zwrotu przelewem numer rachunku bankowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl